Vedtægter

Vedtægter for Pensionistforeningen LEO

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Pensionistforeningen LEO

§ 2. Formål

Det er foreningens formål at bevare og styrke kontakten mellem virksomheden (LEO Pharma) og dens pensionister og mellem pensionisterne indbyrdes.

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan medarbejder fra LEO Pharma optages, når de går på efterløn eller pension (evt. førtidspension p.g.a. sygdom).
Medarbejdere fra LEO Pharma som efter folkepensions alderen fortsætter med hel- eller deltidsarbejde, kan ansøge bestyrelsen om medlemskab.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde optage andre som medlemmer efter en vurdering af deres samlede tilknytning til virksomheden.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udelukke et medlem, denne udelukkelse kan medlemmet indbringe for førstkommende  Generalforsamling, efter skriftlig anmodning herom senest 14 dage før Generalforsamlingen.

§43. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer og 4 medlemmer og 1 suppleant, alle valgt af generalforsamlingen.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at formand og 2 medlemmer vælges i ulige år og kasserer og 2 medlemmer i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Suppleanten vælges for 1 år og deltager i bestyrelsesmøderne.
Desuden har foreningen 2 revisorer, som skiftes til at være på valg.

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år i januar kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers skriftligt varsel. Forslag der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden mindst 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med min. 8 dages varsel,
hvis bestyrelsen eller min. 20 medlemmer fremsætter ønske herom. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 majoritet. Kun
ved vedtægtsændringer kan der stemmes ved fuldmagt.
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af det revidere regnskab
4. Behandling af evt. fremsatte forslag
5. Valg ifølge paragraf 4
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

§ 6. Regnskab i Pensionistforeningen LEO

Kassereren forestår foreningens kasse- og regnskabsfunktion og har ansvaret for opbevaring af
foreningens midler.
Udover kassereren har formanden prokura til at hæve på foreningens konti i banken.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 7. Vedtægtsbeslutning/ændringer

Nærværende vedtægter er besluttet på foreningens stiftende generalforsamling den 24. oktober 1996 og ændret på generalforsamlingen den 26. marts 2002, 23. marts 2006, 22. marts 2010 & 9. februar 2017